Home

MVO

Onze manier van zaken doen

Hier kun je lezen hoe Vingino omgaat met de sociale, ecologische en ethische verantwoordelijkheid.

We zijn ervan overtuigd dat een doordacht en verantwoordelijk beleid op dit gebied noodzakelijk is voor onze algemene strategie.

Kwaliteit is meer dan ervoor zorgen dat onze producten aan de verwachtingen van onze klanten voldoen of deze zelfs overtreffen. Het betekent ook dat onze artikelen onder eerlijke omstandigheden geproduceerd worden en dat consumenten zich bewust zijn van ons betrokkenheidsbeleid. Dit vormt een essentieel onderdeel van Vingino's missie op het gebied van duurzaamheid en groei. Daarom is Vingino lid geworden van het BSCI en de Duitse organisatie “der Grüne Punkt”.

Het BSCI (Business Social Compliance Initiative) is een vooruitstrevend initiatief dat retailers, importeurs en bedrijven ondersteunt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers: fabrieken en boerenbedrijven over de hele wereld. Het doel is een wereld van vrije handel en duurzame mondiale supply chains, waarin fabrieken en boerenbedrijven voldoen aan de nationale arbeidswetgeving en de conventies van internationale organisaties die de rechten van arbeiders beschermen. Der Grüne Punkt is het logo van een Europees netwerk van door de industrie gefinancierde systemen voor het recyclen van verpakkingsmateriaal en consumptiegoederen. Het basisidee van het “Groene punt” is dat consumenten die het logo zien, weten dat wij, als producent, meebetalen aan de kosten van de verwerking en recycling van verpakkingsafval.

Hieronder leggen we uit hoe we dit willen bewerkstelligen.:

a: Onze bedrijfsnormen.
Hierin worden onze vereisten ten aanzien van mensenrechten uiteengezet.

b: Milieunormen.
Hiervoor dient men zich te houden aan de wetgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

Documentatie die onze partners moeten bijhouden. Hiervoor zijn feiten en bewijzen voor de algehele compliance met onze vereisten nodig.

A: Gedragsregels
LOVE FOR DENIM BV en haar entiteiten (hierna 'Vingino' genoemd) verplichten al hun verkopers en leveranciers tot inachtneming van de volgende gedragsregels:
Algemeen beginsel - de verkopers en leveranciers van Vingino dienen volledig in overeenstemming met alle nationale en lokale wet- en regelgeving en voorschriften die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten te handelen.
Arbeidsnormen - ten aanzien van de tewerkstelling van alle werknemers van Vingino moeten verkopers en leveranciers zich aan de volgende gedragsregels houden:

 1. Dwangarbeid: het is niet toegestaan dat verkopers en leveranciers van Vingino gebruikmaken van dwangarbeid, of dit nu in de vorm van gevangenisarbeid, contractarbeid, slavenarbeid of op andere wijze is. Geen enkele werknemer kan door middel van geweld, de dreiging van geweld of enige vorm van intimidatie gedwongen worden om te werken.

 2. Kinderarbeid: verkopers en leveranciers van Vingino mogen geen personen aannemen die jonger zijn dan 15 jaar (of 14 jaar indien dit wettelijk is toegestaan), of die nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop zij in hun werkland niet meer leerplichtig zijn, indien die leeftijd hoger is dan 15 jaar.

 3. Intimidatie of misbruik: verkopers en leveranciers van Vingino moeten onderschrijven dat hun werknemers recht hebben op een werkplek die vrij is van fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik, en zij dienen werknemers op een respectvolle en waardige wijze te behandelen.

 4. Discriminatie: het is niet toegestaan dat verkopers en leveranciers van Vingino discrimineren wat betreft het dienstverband, met inbegrip van werving, salarissen, uitkeringen, promoties, opleidingen, disciplinaire maatregelen, ontbinding van de arbeidsovereenkomst of pensionering; op grond van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke opvattingen of sociale of etnische afkomst.

 5. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen: verkopers en leveranciers van Vingino moeten het recht van werknemers erkennen en respecteren om verenigingen van hun eigen keuze op te richten of hier deel uit van te maken, en om collectief te onderhandelen.

 6. Salarissen: verkopers en leveranciers van Vingino erkennen dat werknemers volledig gecompenseerd moeten worden voor de uren die zij gewerkt hebben en dat zij voor elke betaalperiode een duidelijk overzicht hiervan op papier moeten krijgen. Verkopers en leveranciers moeten werknemers minstens
  a) het wettelijk minimumloon betalen of
  b) het gangbare loon in de betreffende bedrijfstak, maar altijd het hoogste van de twee. In aanvulling op hun vergoeding voor de normale gewerkte uren dienen werknemers gecompenseerd te worden voor overuren, waarbij zij minimaal de wettelijk verplichte toeslag betaald krijgen. In landen waar dergelijke wetgeving niet bestaat, dienen zij in ieder geval meer te krijgen dan hun reguliere uurloon.

 7. Arbeidstijden: verkopers en leveranciers van Vingino mogen hun werknemers niet verplichten om op regelmatige basis meer dan zestig uur per week of het wettelijk toegestane aantal uren te werken, afhankelijk van wat korter is, inclusief overwerk. Verkopers en leveranciers moeten werknemers op regelmatige basis minimaal één vrije dag geven gedurende een periode van zeven dagen alsmede een jaarlijkse vakantie met behoud van loon conform de geldende wet- en regelgeving.

 8. Uitkeringen: verkopers en leveranciers van Vingino dienen hun werknemers alle wettelijk verplichte uitkeringen te verlenen.

 9. Gezondheid en veiligheid: verkopers en leveranciers van Vingino dienen te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot voldoende verlichting, verwarming en ventilatie, en bescherming tegen brand, ongevallen en gevaarlijke stoffen. Werknemers moeten te allen tijde toegang hebben tot sanitaire voorzieningen die deugdelijk en schoon zijn. Indien woonruimte ter beschikking wordt gesteld aan werknemers zijn dezelfde criteria van toepassing.

B: Milieu
Verkopers en leveranciers van Vingino dienen alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van het milieu na te leven en zich in te spannen voor milieubehoud. Tevens dienen verkopers en leveranciers bij de bedrijfsvoering rekening te houden met het milieu en de veiligheid door zuinig om te gaan met grondstoffen en energie, de uitstoot te verminderen, een milieuvriendelijk aankoopbeleid te implementeren en vervuiling te voorkomen.

C: Documentatie en toezicht
Verkopers en leveranciers van Vingino moeten alle documenten waarmee kan worden aangetoond dat dit beleid en alle geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd bijhouden, en deze aan Vingino overdragen indien Vingino hierom vraagt. Bovendien heeft Vingino het recht inspecties uit te voeren of dergelijke inspecties door een door Vingino aangewezen onafhankelijk toezichthouder te laten uitvoeren om te bepalen of verkopers en leveranciers de Vingino-normen en de geldende wet- en regelgeving naleven, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en verkopers en leveranciers dienen dergelijke inspecties te accepteren.